OBCHODNÉ PODMIENKY White Smile dental clinic

Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení White Smile dental clinic

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení White Smile dental clinic (ďalej len „White Smile dental clinic“) (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti vo vzťahoch, ktoré vznikajú medzi poskytovateľom White Smile dental clinic s. r. o., IČO: 5687735, Čajaková 1477/25, 811 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.116816/B (ďalej len „Poskytovateľ“) a pacientmi / klientmi, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť a ostatné doplnkové služby poskytované z jeho strany (ďalej len „Klient/i“).
  2. Tieto VP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Dohody o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a doplnkových služieb uzatváranej medzi Poskytovateľom a Klientom pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (ďalej len „Dohoda“). V prípade, ak VP obsahujú ustanovenia odlišné od Dohody, majú ustanovenia Dohody prednosť pred ustanoveniami VP. Na platnosť a účinnosť od VP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Poskytovateľom a Klientom v Dohode sa vyžaduje ich písomná forma.
  3. Účelom VP je vymedziť podrobnosti právnych vzťahov založených medzi Poskytovateľom a Klientom Dohodou a týmito VP pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (ďalej len „Zdravotná starostlivosť“).
  4. VP sa vzťahujú a sú platné pre Zdravotnú starostlivosť, ktorú Poskytovateľ poskytuje pre Klienta ako:

   1. jednotlivé (jednorazové, nepravidelné, akútne, ojedinelé) úkony Zdravotnej starostlivosti poskytované Klientovi, ktorých cena bude určená podľa cenníka Poskytovateľa; v prípade špecifických úkonov Zdravotníckej starostlivosti bude cena príslušného úkonu Zdravotnej starostlivosti určená Poskytovateľom po dohode s Klientom;
   2. Zdravotnú starostlivosť poskytovanú Klientovi na základe Liečebného plánu v zmysle článku II. ods. 3. VP;
   3. dlhodobé poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Klientovi, ktorej cena bude určená podľa cenníka Poskytovateľa; v prípade špecifických úkonov Zdravotníckej starostlivosti bude cena príslušného úkonu Zdravotnej starostlivosti určená Poskytovateľom po dohode s Klientom. (písmená a., b. a c. ďalej spolu aj len „Druh/y Zdravotnej starostlivosti“)
  5. Poskytovateľ ponúka a poskytuje za odplatu v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti komplexné riešenia pre Klientov v oblasti záchovnej stomatológie, ortodoncie, a hygieny. V rámci White Smile dental clinic sa nachádzajú špecializované pracoviská, ktoré sú klimatizované a vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré zabezpečia maximálny komfort Klientov i osôb poskytujúcich Zdravotnú starostlivosť.
 2. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, uzatvorenie a trvanie dohody

  1. Poskytovateľ sa na základe platnej a účinnej Dohody zaväzuje poskytnúť/poskytovať Klientovi Zdravotnú starostlivosť špecifikovanú v dohodou Klienta a Poskytovateľa a/alebo v Liečebnom pláne za odplatu sám a/alebo prostredníctvom s ním spolupracujúcich ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, a to podľa dohodnutého Druhu Zdravotnej starostlivosti.
  2. V Dohode musia byť uvedené Poskytovateľom požadované údaje Klienta, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, meno a priezvisko zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, telefónne číslo, e-mailová adresa a zdravotná poisťovňa.
  3. V prípade poskytovania Druhu Zdravotnej starostlivosti podľa článku I. ods. 4. písm. b. VP Poskytovateľ na základe prvotného vyšetrenia a zhotovenej dokumentácie vypracuje a Klientovi predloží Liečebný plán, v ktorom bude určený spôsob a rozsah plánovanej Zdravotnej starostlivosti a predpokladaná cena plánovaných služieb Zdravotnej starostlivosti a nákladov s nimi spojených (ďalej len „Liečebný plán“). Podmienkou začatia poskytovania Zdravotnej starostlivosti je odsúhlasenie Liečebného plánu zo strany Klienta vyjadrené podpisom Liečebného plánu a uzatvorenie Dohody zo strany Poskytovateľa a Klienta.
  4. Liečebný plán môže byť počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti menený v prípadoch, ak sa objavia nové skutočnosti, ktoré neboli zistené pred spracovaním Liečebného plánu, resp. sa vyskytli v súvislosti s už poskytnutou Zdravotnou starostlivosťou. Podmienkou platnosti zmeny Liečebného plánu je obojstranne vyjadrený písomný súhlas Klienta aj Poskytovateľa. V prípade, ak sa Poskytovateľ a Klient na zmene Liečebného plánu nedohodnú, je Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
  5. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť cenu v Liečebnom pláne naplánovaných nákladov spojených s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti, ak sa tieto následne objektívne zvýšia. So zvýšením ceny v Liečebnom poriadku naplánovaných služieb Zdravotnej starostlivosti musí Klient vopred súhlasiť, v prípade, ak sa Poskytovateľ a Klient na zvýšení ceny v Liečebnom poriadku naplánovaných služieb Zdravotnej starostlivosti nedohodnú, je Poskytovateľ oprávnený jednostranne skončiť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
  6. Poskytovateľ je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poučenie“) v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 576/24 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu Klienta, ktorého má poučiť.
  7. Klient, ktorý má právo na Poučenie podľa odseku 5. vyššie, resp. jeho zákonný zástupca má aj právo Poučenie odmietnuť. O odmietnutí Poučenia sa urobí písomný záznam a Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odmietnuť poskytovanie Zdravotnej starostlivosti.
  8. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má každý Klient právo na:

   1. ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
   2. informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
   3. poskytnutie Poučenia,
   4. odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,
   5. odmietnutie odoberania a prenosu tkanív a buniek,
   6. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným, všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Poskytovateľ zbavený tejto mlčanlivosti,
   7. zmiernenie utrpenia/bolesti,
   8. humánny, etický a dôstojný prístup Poskytovateľa.
  9. V záujme efektívneho a včasného poskytovania Zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať dohodnuté termíny ošetrenia, na ktoré bol objednaný. V prípade, ak Klientovi bráni v dodržaní termínu ošetrenia, na ktorý bol objednaný, vážna prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 48 hodín vopred oznámiť a preobjednať sa na iný termín ošetrenia. Ak sa Klient nedostaví na objednaný termín ošetrenia včas a: a. svoje nedostavenie sa oznámi Poskytovateľovi v čase medzi 48 hodinami a 24 hodinami pred plánovaným termínom ošetrenia, je Poskytovateľ oprávnený voči takémuto Klientovi uplatniť sankčný poplatok vo výške 5% z ceny plánovaného úkonu Zdravotníckej starostlivosti, b. svoje nedostavenie sa oznámi Poskytovateľovi v čase kratšom ako 24 hodín pred plánovaným termínom ošetrenia, je Poskytovateľ oprávnený voči takémuto Klientovi uplatniť sankčný poplatok vo výške 1% z ceny plánovaného úkonu Zdravotníckej starostlivosti. Klient je povinný tento sankčný poplatok zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu, ktorý Klientovi Poskytovateľ na ten účet oznámi. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením sankčného poplatku podľa tohto bodu, vznikne Poskytovateľovi voči Klientovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Lehoty podľa tohto odseku VOP plynú a počítajú sa výlučne len počas/v rámci pracovných dní.
  10. Dohoda sa medzi Poskytovateľom a Klientom uzatvára na dobu neurčitú.
  11. Dohoda môže byť skončená:

   1. písomnou dohodou Klienta a Poskytovateľa;
   2. odstúpením od Dohody zo strany Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je oprávnený od Dohody odstúpiť v prípadoch, ak:

    1. sa Klient dostane do omeškania so zaplatením čo i len časti odplaty za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť o viac ako 7 dní,
    2. Klient sa opakovane nedostaví na plánovaný termín ošetrenia a svoje nedostavenie sa riadne Poskytovateľovi vopred neoznámi,
    3. Poskytovateľ sa dozvie, že Klient vo vzťahu k tretím osobám poškodzuje dobré meno a/alebo povesť Poskytovateľa a/alebo White Smile dental clinic;
   3. písomnou výpoveďou Klienta alebo Poskytovateľa s výpovednou lehotou 2 týždňov, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede účastníkovi Dohody, ktorému je určená.
 3. Odplata

  1. Klient je povinný na požiadanie zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť náklady súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti a odplatu špecifikovanú a určenú podľa poskytnutého Druhu Zdravotnej starostlivosti, určenú podľa cenníka Poskytovateľa alebo Liečebného plánu, resp. jeho zmien platných podľa VP alebo osobitnou dohodou Klienta a Poskytovateľa (náhrada nákladov a odplate ďalej spolu len „Odplata“).
  2. V prípade, ak si Klient o Poskytovateľa rezervuje konkrétny termín ošetrenia, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zálohu na Odplatu za Zdravotnú starostlivosť, ktorá by mu mala byť v dotknutom rezervovanom termíne ošetrenie poskytnutá (ďalej len „Záloha na Odplatu“), a to vo výške 5% predpokladanej Odplaty, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak. Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi príslušnú Zálohu na Odplatu na základe zálohovej faktúry vystavenej Poskytovateľom najneskôr do troch (3) dní odo dňa jej vystavenia, inak sa dotknutý rezervovaný termín ošetrenia Klienta ruší. Ak Klient písomne požiada Poskytovateľa o zrušenie príslušného rezervovaného termínu ošetrenia aspoň 48 hodín pred okamihom, kedy by mal nastať (za relevantný sa považuje okamih doručenia písomnej žiadosti Klienta Poskytovateľovi; lehota na oznámenie podľa tejto vety plynie a počíta sa výlučne len počas/v rámci pracovných dní), a súčasne vo svojej žiadosti požiada o vrátenie k dotknutému zrušenému termínu ošetrenia viažucu sa zaplatenú Zálohy na Odplatu, pričom uvedenie číslo bankového účtu, na ktorý požaduje poukázať vrátenú Zálohu na Odplatu, Poskytovateľ Klientovi vráti dotknutú Zálohu na Odplatu bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený Klientov v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Klienta Poskytovateľovi.
 4. Záruka

  1. Poskytovateľ poskytuje štandardne zárukou za akosť materiálov a výrobkov použitých pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti v trvaní 24 mesiacov alebo v dlhšom trvaní osobitne určenom Poskytovateľom v Liečebnom pláne alebo inom písomnom dokumente, pričom záručná doba začína plynúť dňom skončenia ošetrenia, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky. Záruka sa nevzťahuje na problémy (vady), ktoré si spôsobil Klient sám alebo sú spôsobené zásahom tretej osoby, ktorých príčina nespočíva v chybnom materiáli, na prípady, kde zohráva úlohu biologický faktor a na poškodenia vonkajším zavinením - úrazy Klienta, pády alebo údery do tváre, ktorých výsledkom je mechanické poškodenie. Podmienkou danosti a trvania záruky sú pravidelné kontroly a hygienické recally (vyšetrenia a ošetrenia na dentálnej hygiene) u Poskytovateľa, ktorých periodicitu Poskytovateľ určí pri skončení ošetrenia, pri ktorom sa použili dotknuté materiály a/alebo výrobky, na ktoré sa má záruka vzťahovať.
  2. Klient je povinný uplatniť si u Poskytovateľa reklamáciu problémov (vád), na ktoré sa vzťahuje záruka, bezodkladne po ich zistení. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne.
 5. Záverečné ustanovenia

  1. Klient podpisom Dohody prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami VP, pričom tieto zodpovedajú jeho záujmom a zámerom, súhlasí s ich obsahom a dikciou, a to skutočne, slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,. Klient potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VP a Poskytovateľ mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť.
  2. Právne vzťahy založené Dohodou a VP sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  3. V prípade, že niektoré z ustanovení Dohody alebo VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Dohody a/alebo VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia Dohody a/alebo VP. 4. Dohoda môže byť zmenená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody jej účastníkov výlučne formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi Dohody na jednej listine, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné.
  4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VP, pričom ním upravené znenie VP sa stáva pre Klienta záväzným okamihom ich zverejnenia v White Smile dental clinic a na web-stránke Poskytovateľa http://www.whitesmile.sk/.Toto znenie VOP je účinné od 01.07.2017

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby. Viac info